Wymagania rynku, ale też nieustający postęp technologii sprawiają, że pracownicy muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. W takiej sytuacji znajdują się także operatorzy i konserwatorzy dźwignic czy urządzeń portowych, którzy bez stosownych uprawnień nie mogą wykonywać zawodu. O ich nadaniu decyduje Urząd Dozoru Technicznego, dlatego warto zapoznać się z zakresem działalności tej instytucji.

UDT – działalność i kompetencje

Urząd Dozoru Technicznego to szacowna instytucja powołana do funkcjonowania w 1946 roku, ale nawiązująca w swych działaniach i ideach do tradycji towarzystw powstających na ziemiach polskich już przed pierwszą wojną światową. Obecnie zakres czynności oraz kompetencje UDT reguluje Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 roku. Jednak cyklicznie wprowadzane są kolejne akty prawne wyznaczające szczegółowe normy dla konkretnych obszarów jak np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U z 20212 r. poz. 1468). Dozorowi technicznemu podlegają zatem urządzenia transportu bliskiego, do których zaliczają się żurawie, dźwigi towarowe, podnośniki, suwnice itp.

Nadrzędnym celem Urzędu Dozoru Technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych, z tego powodu zakres jego działalności dotyczy:

  • sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami wykazanymi w ustawie i rozporządzeniu;

  • kontroli respektowania przepisów o dozorze technicznym;

  • akceptacji i certyfikowania w kwestiach wynikających z dozoru technicznego;

  • ewidencji wykorzystywanych urządzeń technicznych;

  • badania przyczyn i skutków awarii urządzeń technicznych oraz oceny stopnia zagrożenia z nimi związanego;

  • działalności na rzecz rozwoju kompetencji pracowników w zakresie sprawnego i bezpiecznego obsługiwania urządzeń technicznych;

  • konsultowania i zatwierdzania programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;

  • weryfikacji umiejętności osób przystępujących do pracy z urządzeniami technicznymi oraz wykonujących badania nieniszczące;

  • wydawania certyfikatów dla systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Jak uzyskać uprawnienia UDT?

Zakres działań UDT jest wszechstronny, a jego uwaga obejmuje zarówno urządzenia, jak i ludzi mających z nimi styczność. Jednak warto podkreślić, że rola UDT w kwestii troski o bezpieczeństwo dotyczące konserwacji i pracy z udziałem urządzeń technicznych wychodzi poza kontrolę i nadzór. Trudno mówić o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z urządzeń, jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i nie wypracujemy pewnych umiejętności. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji i nabycia uprawnień UDT jest zdany egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowują do niego kursy i szkolenia organizowane przez ośrodki szkolenia technicznego, w których wykładają wykładowcy posiadający stosowne uprawnienia UDT, ale też korzystający z programów kształcenia pozytywnie zaopiniowanych przez UDT.

Tak, jak widzimy, Urząd Dozoru Technicznego aktywnie się włącza w każdy etap działań na rzecz edukowania przyszłych operatorów i konserwatorów. Jeśli poszukujemy kursu na dźwigi czy szkolenia na żurawie bądź innej formy kształcenia przygotowującej do zdobycia niezbędnych uprawnień, należy się upewnić, iż dany ośrodek szkolenia posiada właściwe certyfikaty UDT. Dzięki temu zyskujemy gwarancję, że oferta szkoleniowa zostanie przygotowana i poprowadzona zgodnie z naszymi potrzebami oraz wymaganiami egzaminacyjnymi Urzędu Dozoru Technicznego.